کادر آموزشی و علمی

مربی پیش دبستان :
آموزگار پایه اول : خانم مشایخی
آموزگار پایه دوم : خانم صادقیان
آموزگار پایه سوم : خانم حسینی
آموزگار پایه های چهارم تا ششم : خانم ها عبداللهی و سیفی
آموزگار قرآن: خانم رستگار
مربی ورزش : خانم قاسمی
مربی نقاشی: خانم مقدسی