کادر اداری و اجرایی

معاونت فناوری : خانم فاطمه داریوش
معاونت آموزشی : خانم نسرین یعقوبی
معاونت پرورشی: خانم خدیجه فلاح زاده
مربی بهداشت : خانم یاراحمدی
دفتردار: بهاره باباخانی