مدیریت

مدیر دبستان: سرکار خانم هاجر دوست محمدی
مدیرعامل مجموعه: سرکار خانم فاطمه داریوش