محتوای الکترونیکی دانش آموزان

بیماری ام اس
مطالب قابل دریافت را خانم ماهک کیاپاشا در مورد بیماری ام اس جمع آوری نموده اند.

بیماری طاعون
نتیجه تحقیق خانم نیایش یاهو در مورد بیماری طاعون را می توانید مشاهده فرمایید.

بیماری سیاه زخم
خانم ماریا فراز تحقیقاتی بر بیماری سیاه زخم انجام داده اند که می توانید آنرا مشاهده نمایید.

بیماری صرع
صرع یکی از بیماری های انسان است.
در این فایل که خانم مبینا طاهری تهیه کرده اند با این بیماری آشنا می شوید.